*

*

Bài 26: cơ cấu tổ chức nền kinh tế

Bài 2 trang 102 Địa Lí 10

Cho bảng số liệu:

*

a. Hãy vẽ tư biểu đồ vật (hình tròn) thể hiện tổ chức cơ cấu ngành vào GDP.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 102 địa 10

b. Nhận xét về cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của những nhóm nước.

Lời giải:

a. Vẽ biểu đồ:

- cách xử trí số liệu:

Bảng số liệu thể hiện cơ cấu tổ chức ngành vào GDP của những nhóm nước và toàn quả đât năm 2004 (đơn vị %).

Các nước thu nhập thấp

23

25

52

Các nước các khoản thu nhập trung bình

10

34

56

Các nước thu nhập cao

2

27

71

Toàn vắt giới

4

32

64

- Vẽ biểu đồ:

+ buôn bán kính các nước thu nhập thấp = 1

+ chào bán kính các nước các khoản thu nhập trung bình = 2,3.

+ phân phối kính các nước thu nhập cá nhân cao = 5,1.

+ nửa đường kính toàn thế giới = 5,7.

Biểu vật dụng thể hiện tổ chức cơ cấu ngành vào GDP của các nhóm nước và toàn nhân loại năm 2004 (đơn vị %).

*

- nhấn xét:

+ tất cả các đội nước đều phải sở hữu tỉ trọng ngành dịch vụ thương mại cao nhất, tiếp kế tiếp là ngành công nghiệp thành lập và thấp duy nhất là ngành nông lâm ngư nghiệp.

+ những nước có thu nhập thấp thì ngành dịch vụ vẫn chỉ chiếm tỉ trong cao nhất (52%) sau đó đến ngành công nghiệp xây đắp (25%) và sau cùng là nông- lâm ngư nghiệp (23%) nhưng lại ngành nông-lâm-ngư nghiệp của các nước đó lại chiếm tỉ trọng tối đa so với các nước có thu nhập trung bình, cao với trên toàn nuốm giới

+ những nước bao gồm thu nhập vừa đủ ngành dịch vụ thương mại chiếm tỉ trọng tối đa sau đó đến công nghiệp phát hành và ở đầu cuối là nông-lâm-ngư nghiệp chiếm lần lượt: 56%, 34% cùng 10%. Tróng kia ngành công nghiệp kiến thiết chiếm tỉ trọng lớn nhất so với những nước tất cả thu nhập thập, cao và trên toàn núm giới.

+ những nước tất cả thu nhập cao ngành thương mại & dịch vụ chiếm 71%, tiếp đến đến công nghiệp-xây dựng chiếm phần 27% và sau cuối là nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 2%. Trong những số đó ngành dịch vụ của các nước này chỉ chiếm tỉ trọng tối đa so với những nước có thu nhập trung bình và trung bình.

Xem thêm: Lý Thuyết Thông Tin Là Gì Tin Học 6 Mới Nhất, Lý Thuyết Tin Học 6: Bài 1

+ bên trên toàn quả đât thì ngành thương mại & dịch vụ có ưu cầm cố nhất sở hữu đến 64% kế tiếp đến công nghiệp tạo chiếm 32% và sau cùng là nông-lâm-ngư nghiệp chỉ chiếm 4%.