Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.34 MB, 39 trang )
Bạn đang xem: Bài 6 hợp chúng quốc hoa kì tiết 3

• !"# !"#$%$%!&'!()*+,-TIẾT 3. THỰC HÀNHTIẾT 3. THỰC HÀNHTÌM HIỂU SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ SẢN TÌM HIỂU SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ SẢN XUẤT CỦA HOA KÌXUẤT CỦA HOA KÌPhân hóa khu vực nông nghiệpPhân hóa khu vực nông nghiệp1.1.Phân hóa cương vực công nghiệpPhân hóa bờ cõi công nghiệp2.NỘI DUNG CHÍNHNỘI DUNG CHÍNH1- Phân hóa giáo khu nông nghiệp1- Phân hóa lãnh thổ nông nghiệp./0"123"451%=:;00?:9
67A%B2C20D E91; =F20D51G9H: I!$6767KK%%LM0"$185Q:RS67R%67R%LM0"QT:UVW1:5M =>3V:X !"1- Phân hóa bờ cõi nông nghiệp1- Phân hóa bờ cõi nông nghiệp>=.?9:6<9F32)Z>^>4"16_!"`N:5F=:F>0:Z1- Phân hóa lãnh thổ nông nghiệp1- Phân hóa phạm vi hoạt động nông nghiệp2- Phân hóa cương vực công nghiệp2- Phân hóa bờ cõi công nghiệpij)*)*)!)!k)!ij)*.l)*mij)*'!k)ij)*
'!knop)*)!l)*)*!q',or)!-)*p)*)!l)*)*!q'!q).sCác ngành công nghiệp chủ yếu của Hoa KÌCác ngành công nghiệp chính của Hoa KÌ2- Phân hóa cương vực công nghiệp2- Phân hóa khu vực công nghiệp67678%8%B2C0D .tb0D =00D )!"`:d1;I!$6767A%A%YU0"!$V =: :9/:F0 467K%!"::? Alập bảng theo mẫu.
6767R%R%)?Gv:5MQ2:w0D.t0720DZ340/UN:? :9bE90<H92)#*1:#P1G9H:2"g
"b33"2xLg33b51G9=::4"9O"QbgG5:y"O":":4Lg"bb"4Lg:":P1G9H:0 >:90z:e
'3Og Nhà thứ dệt may sống g "35bc9g5": dựa vào bảng chú thích hình 6.7 chuẩn bị xếp những ngành công nghiệp Hoa Kỳ vào 2 nhóm:2- Phân hóa phạm vi hoạt động công nghiệp2- Phân hóa cương vực công nghiệp):9/:F)4Điện tửviễn thôngchế tạo nên tên lửa vũ trụchế sản xuất máy bayhoá dầu


Xem thêm: Stand-In Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Stand In Trong Câu Tiếng Anh

LK đenLK màucơ khíđóng tàu biểnhoá chấtô tôdệt maythực phẩm2- Phân hóa cương vực công nghiệp2- Phân hóa lãnh thổ công nghiệpij)*)*)!)!k)!ij)*.l)*mij)*'!k)ij)*'!knop)*)!l)*)*!q',or)!-)*p)*)!l)*)*!q'!q).sHoá chất, thực
phẩm, Lk đen, Lk màu, đóng góp tàu biển, dệt, ô tô.Đóng tàu, thực phẩm, dệt, ô tô.Đóng tàu, Lk màu, ô tô.Điện tử viễn thông, cơ khí. Thứ bay, tên lửa, tàu vũ trụ, hoá dầu, điện tử, viễn thông.Điện tử, viễn thông, thứ bay. Dấn xét sự khác hoàn toàn giữa vùng Đông Bắc cùng với 2 vùng còn lại về mức độ tập trung, qui mô và cơ cấu tổ chức ngành của các TTCN? giải thích nguyên nhân của sự khác hoàn toàn đó?.2- Phân hóa khu vực công nghiệp2- Phân hóa bờ cõi công nghiệp2- Phân hóa giáo khu công nghiệp2- Phân hóa cương vực công nghiệp