Quan ngay cạnh hình 3.1, hãy cho biết dân cư triệu tập đông đúc ở phần đa vùng nào. Loáng thoáng ở phần lớn vùng nào. Bởi vì sao?

-->