Bài 5 Hóa 8: Giải bài xích nguyên tố hóa học bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang đôi mươi Hóa học lớp 8 chương 1.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên tố hóa học lớp 8

1. Định nghĩa : nguyên tố chất hóa học là phần đông nguyên tử cùng loại, bao gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

2. Kí hiệu hóa học : màn trình diễn nguyên tố là màn biểu diễn một nguyên tử của nhân tố đó.

3. Đơn vị cacbon : theo quy ước, người ta lấy 1/12 trọng lượng của một nguyên tử C làm đối chọi vị khối lượng nguyên tử, call là đơn vị chức năng cacbon.

4. Nguyên tử khối : là trọng lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Mỗi nguyên tố bao gồm một nguyên tử khối lượng riêng biệt.

5. Oxi : là nguyên tố chiếm khoảng nửa khối lượng vỏ trái đất.

Gợi ý giải bài 5 hóa học lớp 8 trang 20

Bài 1. Hãy ghép các câu dưới đây với rất đầy đủ các tự hoặc nhiều từ cân xứng :

a. Đáng lẽ nói gần như …………….loại này, những……………..loại kia, thì trong công nghệ nói…………hóa học này…………hóa học kia.

b. Phần đông nguyên tố có cùng số…………..trong hạt nhân những là………….cùng loại, thuộc thuộc một………….hóa học.

Hướng dẫn: a. Đáng lẽ nói đều nguyên tử các loại này, đầy đủ nguyên tử nhiều loại kia, thì trong công nghệ nói nguyên tố hóa học này nguyên tố chất hóa học kia.

b. đa số nguyên tố có cùng số proton trong hạt nhân đa số là nguyên tử thuộc loại, thuộc và một nguyên tố hóa học.

Bài 2. a) Nguyên tố chất hóa học là gì ?

b) Cách màn trình diễn nguyên tố. Cho ví dụ.

Giải bài bác 2:

a) Nguyên tố chất hóa học là phần nhiều nguyên tố thuộc loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

b) Kí hiệu hóa học màn trình diễn nguyên tố. Lấy một ví dụ : C = 12đvC.

Bài 3. a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca theo lần lượt chỉ ý gì ?

b) Hãy cần sử dụng chữ số và kí hiệu chất hóa học để miêu tả ý các ý sau : ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, tư nguyên tử natri.


Quảng cáo


Đáp án bài xích 3: a. Những cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt đến ta biết có hai nguyên tử cacbon, 5 nguyên tử oxi cùng 3 nguyên tử canxi.

b) +Ba nguyên tử nitơ : 3 N

+Bảy nguyên tử canxi : 7 Ca

+Bốn nguyên tử natri : 4 Na.

Bài 4. Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Hướng dẫn: Đơn vị cacbon có trọng lượng bằng 1/12 cân nặng nguyên tử cacbon.

1đvC = 1/12 C.

Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Bài 5. Hãy đối chiếu xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với ?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu lại huỳnh


Quảng cáo


c) Nguyên tử nhôm.

*

(Xem bảng 1, trang 42/SGK)

– giữa hai nguyên tử magie cùng cacbon, magie nặng trĩu hơn gấp hai lần nguyên tử cacbon.

– giữa nguyên tử magie và lưu huỳnh, magie nhẹ hơn nguyên tử giữ huỳnh, và bởi ¾ lần nguyên tử giữ huỳnh.

– giữa nguyên tử magie và nguyên tử nhôm, magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, và bởi 8/9 lần nguyên tử nhôm.

Bài 6. Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử khối của X và cho biết thêm X nằm trong nguyên tố làm sao ? Viết kí hiệu chất hóa học của nguyên tố kia ? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Hướng dẫn: Do nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ buộc phải nguyên tử khối của X là : X = 2.14 = 28 (đvC)

Nguyên tử X bao gồm nguyên tử khối bằng 28. Vậy nguyên tử X là Silic.

Kí hiệu hóa học là Si.

Bài 7. a) Theo giá trị trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài bác học, hãy tính xem :

Một đơn vị cacbon khớp ứng với từng nào gam ?

b) khối lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là A, B, C tuyệt D ?

A. 5,342.10-23 g B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g D.3,990.10-23 g.

(Hãy chọn lời giải đúng, tính với ghi vào vở bài xích tập).

Bài làm: a) Ta gồm : C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

=> 1 đvC = (1,9926.10-23)/12 ≈ 1,66.10-24 (g).

Xem thêm: Vì Sao Phải Cải Tạo Đất Công Nghệ 7, Câu 1 Trang 15 Sgk Công Nghệ 7

b) trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là :

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C.

Bài 8. Nhận xét dưới đây gồm nhì ý : “Nguyên tử đơtêri thuộc thuộc nguyên tố hóa học với nguyên tử hiđro bởi vì chúng đều có 1 proton trong phân tử nhân”. Cho sơ đồ thành phần cấu tạo của nhị nguyên tử như hình mẫu vẽ bên: