a) Hãy tính vận tốc tăng trưởng giá chỉ trị chế tạo ngành trồng trọt mang đến từng nhóm cây xanh (lấy năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Bài thực hành 23 địa lí 12

b) dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên thuộc hệ trục tọa độ những đường biểu diễn vận tốc tăng trưởng cực hiếm sản xuất của các nhóm cây trồng.

c) thừa nhận xét về quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng với sự biến đổi cơ cấu giá chỉ trị cấp dưỡng ngành trồng trọt. Sự chuyển đổi trên phản ảnh điều gì trong cấp dưỡng lương thực, thực phẩm với trong bài toán phát huy thế mạnh mẽ của công nghiệp nhiệt đới ?

Trả lời:

a) tốc độ tăng trưởng giá trị phân phối ngành trồng trọt theo từng nhóm cây cỏ (lấy năm 1990 = 100%)

*


b) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ tốc độ tăng trưởng quý giá sản xuất của các nhóm cây trồng ở việt nam giai đoạn 1990-

2005

 

*

c) nhấn xét:

Về vận tốc tăng trưởng (giai đoạn 1990-2005):


+ cây lâu năm có vận tốc tăng trưởng sớm nhất có thể (tăng 282,3%), tiếp theo là cây rau đậu (tăng 156,8%). Cả hai team cây này đều sở hữu tốc độ lớn lên cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt.

+ Cây lương thực, cây nạp năng lượng quả cùng cây không giống có vận tốc tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt.

 Về sự chuyển đổi cơ cấu

Cơ cấu giá trị chế tạo ngành trồng trọt của nước ta năm 1990 với năm 2005 (%)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

Cây khác

1990

100,0

67,1

7,0

13,5

10,1

2,3

2005

100,0

59,2

8,3

23,7

7,3

1,5

Từ năm 1990 mang lại năm 2005, tổ chức cơ cấu giá trị chế tạo ngành trồng trọt ở việt nam có sự thay đổi theo hướng:

+ sút tỉ trọng cây lương thực, cây ăn uống quả cùng cây khác.


+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau xanh đậu.

- Giữa vận tốc tăng trưởng cùng sự thay đổi cơ cấu giá trị cấp dưỡng ngành trồng trọt tất cả mối quan tiền hệ ngặt nghèo với nhau.

+ cây lâu năm và cây rau xanh đậu có vận tốc tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành trồng trọt, nhưng tỉ trọng có xu thế tăng.

+ Cây lương thực, cây nạp năng lượng quả và cây khác có vận tốc tăng trưởng tốt hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, tuy nhiên tỉ trọng có xu thế giảm.

- Sự biến hóa cơ cấu giá bán trị tiếp tế ngành trồng trọt hội chứng tỏ:

+ Trong thêm vào lương thực, thực phẩm, đã tất cả xu hướng nhiều mẫu mã hóa, những loại rau đậu được tăng nhanh sản xuất.

+ Nền nông nghiệp trồng trọt nhiệt đới càng ngày càng được đẩy mạnh thế táo bạo với việc tạo thành nhiều thành phầm hàng hóa có mức giá trị cao.

Cho bảng số liệu:

Bảng 23.2. Diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm

(Đơn vị: ngàn ha)

*


a) Phân tích xu thế biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp nhiều năm trong khoảng thời gian từ 1975 mang đến 2005.

b) Sự chuyển đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm) bao gồm liên quan ra sao đến sự thay đổi trong phân bổ sản xuất cây lâu năm ?

Trả lời:

a) Để phân tích xu thế biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và nhiều năm trong khoảng thời hạn 1975 - 2005, cũng tương tự phục vụ cho thắc mắc b), cần tính toán, xử lí số liệu, lập thành bảng nới như sau:

Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây lâu năm ở nước ta, quy trình tiến độ 1975 - 2005 (%)


Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp thọ năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


- Về vận tốc tăng trưởng (năm 2005 so với năm 1975): diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm.

+ so với năm 1975, diện tích s gieo trồng cây công ngbiệp lâu năm năm 2005 tăng 1460,8 nghìn ha (tăng vội 9,5 lần).

+ Cũng trong thời hạn trên, diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm tăng 651,4 nghìn ha (tăng cấp 4,1 lần). Riêng rẽ trong quy trình 1985 - 1990, diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên giảm, tiếp đến tăng dần.

- Về sự thay đổi cơ cấu (giai đoạn 1975 - 2005):

+ Tỉ lệ diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên ngày càng giảm, từ bỏ 54,9% (năm 197-5) xuống còn 34,5% (năm 2005), bớt 20,4%.

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp nhiều năm không xong xuôi tăng, từ 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005), tăng 20,4%.

Xem thêm: Thuyết Minh Là Gì? Văn Thuyết Minh Là Gì ? Thuyết Minh Là Gì

b) Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp có liên quan rõ rệt đến sự đổi khác trong phân bố cây công nghiệp từ sinh ra và cải cách và phát triển các vùng chăm canh cây công nghiệp, hầu hết là những cây công nghiệp lâu năm.