Bài viết giúp những em củng cố kiến thức và kỹ năng về bội nghịch ứng xà chống hóa với biết cách xác minh các chỉ số hóa học béo: chỉ số axit, chỉ số xà chống hóa, chỉ số este...

Bạn đang xem: Chỉ số xà phòng hóa là gì

Bạn vẫn xem: Chỉ số xà phòng hóa là gì

Phản ứng xà phòng hóa của hóa học béo. Xác định chỉ số chất béo.

1. Kiến thức và kỹ năng liên quan:

a. Phản ứng xà phòng chất hóa học béo:

- là phản bội ứng của chất béo với dung dịch kiềm NaOH/KOH, tạo thành grixerol với hỗn hợp những muối Na/K. Lếu hợp những muối này chính là xà phòng.

 

*

 - Là làm phản ứng không thuận nghịch.

b. Những chỉ số chất béo:

- Chỉ số axit: là số miligam KOH đề xuất để trung hòa axit béo tự do thoải mái có vào 1g hóa học béo.

- Chỉ số xà phòng hóa: là số miligam KOH buộc phải để xà phòng hóa glixerit và th-nc axit béo tự do trong 1g chất béo.

- Chỉ số este: là số miligam KOH bắt buộc để xà chống hóa glixerit của một g chất béo, là hiệu số giữa chỉ số xà chống hóa và chỉ còn số axit.

- Chỉ số I2: là số miligam I2 có thể cùng với 100g chất khủng không no.

2. Lấy ví dụ như minh họa:

Ví dụ 1:

Khi xà phòng hóa 2,52g chất béo A bắt buộc 90ml dung dịch KOH 0,1M. Mặt khác, xà chống hóa hoàn toàn 5,04g chất mập A nhận được 0,53g glixerol. Kiếm tìm chỉ số axit và chỉ số xà chống hóa.

Lời giải:

Có: mKOH = 0,09.0,1.56.1000= 504 mg

=> Chỉ số xà chống hóa: = 200 mg.

Phản ứng xà phòng hóa:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH ---> C3H5(OH)3 + 3RCOOK

nKOH= 3nglixerol = 3.(frac0,5392)

=> mKOH = nKOH.56

=> số miligam KOH đề nghị để xà chống hóa 1g chất lớn = (fracm_KOH5,04)= (frac3.0,53.56.100092.5,04)= 192 mg

=> chỉ số este của chủng loại chất bự = chỉ số xà chống hóa - chỉ số axit

=> chỉ số axit = chỉ số xà chống hóa - chỉ số este = 200 - 192 = 8 mg

 

Ví dụ 2:

Để th-nc lượng axit tự do thoải mái có trong 14g một mẫu chất béo, yêu cầu 15ml dung dịch KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo.

Lời giải:

mKOH= 15.0,1.56= 84 mg

=> số miligam KOH cần dùng để làm trung hòa lượng axit tự do thoải mái trong 1g mẫu chất mập là: 84/14 = 6 mg

=> chỉ số axit của mẫu chất béo là: 6

Ví dụ 3:

Để th-nc 10g một chất béo bao gồm chỉ số axit là 5,6 bắt buộc dùng bao nhiêu gam NaOH?

Lời giải:

Mẫu hóa học béo bao gồm chỉ số axit là 5,6 => Ta có:

Cứ trung hòa - nhân chính 1g hóa học béo bắt buộc 5,6 mgKOH=> khớp ứng với 4mg NaOH

Vậy: th-nc 10g chất khủng ----------------------------------- 40mg = 0,04g NaOH

=> yêu cầu 0,04g NaOH.

Ví dụ 4: 

xà phòng hóa 1kg hóa học béo gồm chỉ số axit là 2,8 đề xuất dùng 350 ml dung dịch KOH 0,1M. Cân nặng glixerol nhận được là bao nhiêu?

Lời giải:

cách 1: 

nKOH = 0,35.1 = 0,35 mol => mKOH = 0,35.56.1000=19600 mg

 => chỉ số xà phòng hóa của chủng loại chất khủng là: = 19,6 mg

=> chỉ số este = chỉ số xà chống hóa – chỉ số axit = 19,6 – 2,8 = 16,8mg

(RCOO)3C3H5 + 3KOH --- C3H5(OH)3 + 3RCOOK (1)

1g 16,8mg

1kg 16,8g

=> nglixerol = (frac13.n_KOH)(1) = (frac16,83.56)= 0,1 mol

=> mglixerol = 9,2 g

cách 2: 

KOH + RCOOH RCOOK + H2O (1)

3KOH + (R'COO)3C3H5 3R'COOK + C3H5(OH)3 (2)

 nKOH (1) = 

*

*

 nKOH (2) = 0,1 mol

=> mC3H5(OH)3 =9,2 gam

3. Bài tập từ bỏ giải:

Bài 1:Để xà chống hóa 10kg chất béo bao gồm chỉ số axit bằng 7, bạn ta mang lại chất khủng đó công dụng với dung dịch cất 1,42kg NaOH. Sau phản nghịch ứng hỗn hợp được trung hòa - nhân chính vừa đủ bởi 500ml dung dịch HCl 1 M.

a. Tính trọng lượng glixerol và cân nặng xà phòng nguyên hóa học thu được.

b. Tìm cân nặng phân tử trung bình của những axit béo, hiểu được axit béo tự do thoải mái cũng đó là axit đã tạo thành chất béo.

Xem thêm: Figure It Out Là Gì ? Figure It Out Có Nghĩa Là Gì

Bài 2: Xà chống hoá 1 kg hóa học béo có chỉ số axit bằng 7, chỉ số xà chống hoá 200.Khối lượng glixerol chiếm được là bao nhiêu?

Bài 3: Một một số loại mỡ chứa 70% triolein với 30% tristearin về khối lượng. Tính cân nặng xà phòng thu được khi xà chống hoá hoàn toàn 100kg chất mỡ đó bởi NaOH.

Bài 4: Một nhiều loại mỡ cất 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà chống hoá hoàn toàn m gam mỡ thừa trên bằng NaOH thu được 138 gam glixerol. Cực hiếm của m?

Bài 5: Để xà phòng hoá 35kg triolein buộc phải 4,939 kilogam NaOH thu được 36,207 kg xà phòng. Xác định chỉ số axit của chủng loại chất khủng trên. 

Các em cài thêm BTTN về làm phản ứng xà chống hóa chất bự và khẳng định chỉ số chất béo tại phía trên :)