Nhằm mục tiêu giúp học tập sinh dễ dãi làm bài tập về nhà trong Vở bài xích tập Hóa lớp 8, shop chúng tôi biên biên soạn giải vở bài xích tập Hóa lớp 8 bài bác 16: Phương trình hóa học xuất xắc nhất, ngắn gọn bám sát đít nội dung giấy tờ bài tập Hóa 8.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 bài 16

A - học theo SGK

1. Lý thuyết

1. Phương trình hóa học

Phương trình chữ của phản nghịch ứng hóa học thân khí hiđro và khí oxi:

Khí hiđro + Khí oxi → Nước

Sơ thiết bị của làm phản ứng: H2 + O2 - - - → H2O

Tìm thông số thích hợp:

2H2 + O2 - - - → 2H2O

Phương trình hóa học:

2H2 + O2 → 2H2O

2. Các bước lập phương trình hóa học

Gồm 3 bước: Lập sơ thứ phản ứng; tìm hệ số thích hợp; viết phương trình hóa học

Thí dụ: Lập phương trình hóa học của bội nghịch ứng nhôm chức năng với oxi tạo thành chất nhôm oxit Al2O3

Bước 1: Viết sơ thiết bị phản ứng: Al + O2 - - - → Al2O3

Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của từng nguyên tố: 4Al + 3O2 - - - → 2Al2O3

Bước 3: Viết phương trình hóa học: 4Al + 3O2 → 2Al2O3

Nếu gồm nhóm nguyên tử thì coi cả đội như một đơn vị chức năng để cân nặng bằng.

1. Phương trình hóa học

Thí dụ: Lập phương trình chất hóa học của phản ứng trong bài bác 14 (thí nghiệm 2b)

Phương trình chữ:

Natri cacbonta + canxi hiđroxit → can xi cacbonat + Natri hiđroxit

Viết sơ vật dụng phản ứng: Na2CO3 + Ca(OH)2 - - - → CaCO3 + 2NaOH

Phương trình hóa học: Na2CO3 + Ca(OH)2→ CaCO3 + 2NaOH

II. Ý nghĩa của phương trình hóa học

Phương trình hóa học cho biết: Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản bội ứng.

Thí dụ: trong phương trình chất hóa học 4Al + 3O2 → 2Al2O3

Số nguyên tử Al : Số phân tử O2 : Số phân tử Al2O3 = 4:3:2

2. Bài bác tập

1. Trang 52 Vở bài xích tập chất hóa học 8

a) Phương trình hóa học màn trình diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất làm sao ?

b) Sơ đồ của bội phản ứng không giống với phương trình chất hóa học của phản bội ứng sinh sống điểm nào?

c) Nêu chân thành và ý nghĩa của phương trình hóa học.

Lời giải

a) Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học, gồm công thức hóa học của chất gia nhập phản ứng và sản phẩm.

b) Sơ vật phản ứng khác với phương trình hóa học là chưa có thông số thích hợp, có nghĩa là chưa cân đối số nguyên tử. Mặc dù nhiên cũng đều có một số sơ vật phản ứng cũng đó là phương trình hóa học.

c) Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng tương tự từng cặp hóa học trong phản nghịch ứng.

2. Trang 52 Vở bài xích tập hóa học 8 : Cho sơ đồ của các phản ứng sau :

a) na + O2 ---> Na2O

b) P2O5 + H2O ---> H3PO4

Lập phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong những phản ứng.

Lời giải

a) Phương trình hóa học: 4Na + O2 → 2Na2O

Ta gồm tỉ lệ:

Số nguyên tử na : Số phân tử O2 : Số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2

b) Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O ---> 2H3PO4

Ta gồm tỉ lệ:

Số phân tử P2O5 : Số phân tử H2O : Số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2

3. (Trang 52 Vở bài xích tập chất hóa học 8 : Yêu mong làm như bài tập 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau :

a) HgO ---> Hg + O2

b) Fe(OH)3 ---> Fe2O3 + H2O

Lời giải

a) Phương trình hóa học: 2HgO → 2Hg + O2

Ta có tỉ lệ:

Số phân tử HgO : Số nguyên tử Hg : Số phân tử O2 = 2 : 2 : 1

b) Phương trình hóa học: 2Fe(OH)3 ---> Fe2O3 + 3H2O

Ta có tỉ lệ:

Số phân tử Fe(OH)3 : Số phân tử Fe2O3 : Số phân tử H2O = 2 : 1 : 3

4. Trang 53 Vở bài xích tập hóa học 8 : Cho sơ thứ phản ứng sau :

Na2CO3 + CaCl2 ---> CaCO3 + NaCl

a) Lập phương trình hóa học của bội nghịch ứng.

b) cho biết thêm tỉ lệ số phân tử của 4 cặp hóa học trong bội nghịch ứng (tùy chọn).

Lời giải

a) Phương trình hóa học: Na2CO3 + CaCl2 ---> CaCO3 + 2NaCl

b) tỉ trọng số phân tử của những cặp chất trong phản ứng:

Natri cacbonat : can xi clorua là 1:1

Canxi cacbonat : natri clorua là 1:2

Canxi clorua : natri clorua là 1:2

Natri cacbonat : canxi cacbonat là 1:1

5. Trang 53 Vở bài tập hóa học 8 : Biết rằng sắt kẽm kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và hóa học magie sunfat MgSO4.

a) Lập phương trình hóa học của bội nghịch ứng.

b) cho thấy tỉ lệ số nguyên tử Mg thứu tự với số phân tử của ba chất không giống trong bội phản ứng.

Lời giải

a) Phương trình hóa học phản ứng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

b) Ta tất cả tỉ lệ:

Nguyên tử magie : phân tử axit sunfuric = 1 : 1

Nguyên tử magie : phân tử hiđro = 1 : 1

Nguyên tử magie : phân tử magie sunfat = 1 : 1

6. Trang 53 Vở bài xích tập hóa học 8 : Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo nên hợp chất P2O5.

a) Lập phương trình chất hóa học của làm phản ứng.

b) cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử p lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.

Lời giải

a) Phương trình hóa học của bội nghịch ứng :

4P + 5O2 → 2P2O5

b) Ta tất cả tỉ lệ:

Số phân tử p. : Số phân tử O2 : Số phân tử P2O5 = 4 : 5 : 2

7. Trang 53 Vở bài bác tập hóa học 8 : Hãy chọn thông số và bí quyết hóa học tương thích dặt vào các chỗ gồm dấu hỏi trong các phương trình chất hóa học sau ?

a) ?Cu + ? → 2CuO

b) Zn + ?HCl → ZnCl2 + H2

c) CaO + ?HNO3 → Ca(NO3)2 + ?

Lời giải

a) 2Cu + O2 → 2CuO

b) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

c) CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

B - Giải bài xích tập

16.1. Trang 53 Vở bài xích tập hóa học 8 : Chép vào vở bài tập những câu dưới đây với khá đầy đủ các từ bỏ và cụm từ thích hợp chọn trong khung :

Chất, nguyên tử, nguyên tố, phân tử, hóa học phản ứng, phương trình hoá học, chỉ số, hệ số, sản phẩm, tỉ lệ

"Phản ứng chất hóa học được màn trình diễn bằng ........, trong những số ấy ghi cách làm hóa học của các ......... Cùng ........ Trước mỗi bí quyết hoá học rất có thể có ..... (trừ khi bằng 1 thì ko ghi) làm cho số ..... Của mỗi ....... đều bởi nhau.

Từ...... Rút ra được xác suất số ......., số......... Của những chất trong bội nghịch ứng; ........ Này bằng đúng tỷ lệ ...... Trước công thúc hóa học của những ........ Tương ứng ".

Lời giải

"Phản ứng chất hóa học được màn trình diễn bằng phương trình hoá học, trong đó ghi bí quyết hóa học của những chất bội phản ứng với sản phẩm Trước mỗi công thức hoá học hoàn toàn có thể có hệ số (trừ khi bằng 1 thì ko ghi) khiến cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố đều bằng nhau.

Từ phương trình hoá học đúc kết được phần trăm số số nguyên tử, số phân tử của các chất trong bội phản ứng; tỉ lệ này bởi đúng tỷ lệ hệ số trước công thúc hóa học của các chất tương ứng ".

16.2. Trang 54 Vở bài tập chất hóa học 8 : Cho sơ đồ của những phản ứng sau :

a) Cr + O2−−−> Cr2O3

b) fe + Br2−−−> FeBr3

Lập phương trình hoá học tập và cho biết thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong những phản ứng.

Lời giải

a) Phương trình hóa học:

4Cr + 3O2−−−> 2Cr2O3

Tỉ lệ: Số nguyên tử Cr : số phân tử O2 : số phân tử Cr2O3 = 4:3:2.

b) Phương trình hóa học:

2Fe + 3Br2 → 2FeBr3

Tỉ lệ: Số nguyên tử fe : số phân tử Br2 : số phân tử FeBr3 = 2:3:2.

16.6. Trang 54 Vở bài xích tập hóa học 8 : Biết rằng hóa học natri hiđroxit NaOH công dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất natri sunfat Na2SO4 với nước

a) Lập phương trình hoá học tập của làm phản ứng.

b) cho thấy tỉ lệ số phân tử NaOH lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong bội nghịch ứng.

Lời giải

a) Lập phương trình hoá học tập của làm phản ứng

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

b) cho biết thêm tỉ lệ số phân tử NaOH theo lần lượt với số phân tử của cha chất khác trong phản ứng.

Xem thêm: Các Biện Pháp Bảo Vệ Tài Nguyên Sinh Vật Việt Nam, Các Biện Pháp Bảo Vệ Tài Nguyên Sinh Vật

Cứ 2 phân tử NaOH chức năng với 1 phân tử H2SO4;

Cứ 2 phân tử NaOH bội phản ứng tạo thành 1 phân tử Na2SO4 ;

Cứ 2 phân tử NaOH phản nghịch ứng tạo thành 2 phân tử nước.

16.7. Trang 54 Vở bài tập hóa học 8 : Hãy chọn thông số và công thức hoá học phù hợp đặt vào chỗ tất cả dấu hỏi trong số sơ đồ gia dụng phản ứng sau để viết thành phương trình hoá học tập :