Giải bài tập trang 51 bài bác 16 đặc thù hóa học của kim loại Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: đem thí dụ cùng viết các phương trinh hoá học minh hoạ với kim loại magie...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học lớp 9


Bài 1 trang 51 sgk hoá học 9

Kim loại tất cả những đặc điểm hoá học nào ? lấy thí dụ cùng viết các phương trinh hoá học minh hoạ với sắt kẽm kim loại magie.

1.Phản ứng cùng với phi kim

2Mg +O2 ------- > 2MgO (đk :to)

Mg + Cl­2 -------- > MgCl2

2.Phản ứng với dung dịch axit

Mg +2 HCl -------- > MgCl2 + H2↑

Mg + H2SO4 loãng -------- > MgSO­4 + H2↑

3.Phản ứng với dung dịch muối

Mg + CuSO4 -------- > MgSO4 + Cu

Bài 2 trang 51 sgk hoá học tập 9

Hãy viết những phương trình hoá học theo các sơ trang bị phản ứng tiếp sau đây :

a) .......... + HCl —> MgCl2 + H2;

b) ......... + AgNO3 —> Cu(NO3)2 + Ag;

c) ......... + ............ —> ZnO;

d) ........ + Cl2 —> CuCl2

e) ....... + S —> K2 S.

Giải

a) Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2 ↑

b) Cu + 2AgNO3 —> Cu(NO3)2 + 2Ag↓

c) 2Zn + O2—> 2ZnO;

d) Cu + Cl2 —> CuCl2

e) 2K + S —> K2 S.

Bài 3 trang 51 sgk hoá học 9

Viết các phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra giữa những cặp hóa học sau đây:

a) Kẽm + Axit sunturic loãng ; b) Kẽm + Dung dịch bạc tình nitrat;

c) Natri + diêm sinh ; d) canxi + Clo.

Giải

các phương trình hóa học

a) Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 -> Zn(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Na + S -> Na2S

d) Ca + Cl2 -> CaCl2

Bài 4 trang 51 sgk hoá học tập 9

 Dựa vào đặc thù hoá học tập của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học màn biểu diễn các thay đổi sau phía trên :

*

Trả lời

1) Mg +Cl2------- > MgCl2

2) 2Mg + O2 -------- > 2MgO

3) Mg + H2SO­4 loãng ---------- > Mg SO4 +H2↑

4) Mg + 2 AgNO3 ---------- > Mg(NO3)2 + 2Ag↓

5) Mg + S------- > MgS

Bài 5 trang 51 sgk hoá học 9

Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hoá học khi:

a) Đốt dây fe trong khí clo.

b) cho 1 đinh fe vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.

c) cho 1 viên kẽm vào hỗn hợp CuS04.

Lời giải: 

a) khói màu nâu đỏ chế tác thành: 2Fe + 3Cl2 —> 2FeCl3 (Ghi t0 bên trên mũi tên)

b) hỗn hợp CuCl2 —> FeCl2 + Cu ↓

c) dung dịch CuSO4 nhạt màu, kim loại màu đỏ bám ngoại trừ viên kẽm: Zn + CuSO4 —> ZnSO4 + Cu↓

Bài 6 trang 51 sgk hoá học 9

Ngâm một lá kẽm trong 20 g hỗn hợp muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm ko tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đang phản ứng với hỗn hợp trên cùng nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản bội ứng.

Xem thêm: Liên Minh Châu Âu Eu Tiết 1 1 Bài 7: Liên Minh Châu Âu: Eu, Lý Thuyết Địa Lí 11 Bài 7: Liên Minh Châu Âu (Eu)

Giải

Ta có:

mCuSO4 = 20.0,1 = 2(g) => nCuSO4 = 0,0125 (mol)

PTHH: Zn + CuSO4  —> ZnSO4 + Cu ↓

1 mol 1 mol 1 mol

0,0125 mol 0,0125 mol 0,0125 mol

=> mZn = n.M = 0,0125. 65 = 0,81 (g)

mZnSO4 = n.M = 0,0125. 161= 2,01 (g)

m dd sau làm phản ứng = mddCuSO4 + mZn – m Cu giải phóng

Nồng độ % dung dịch ZnSO4 là:

C% = (2,01/20).100% = 10,05 (%) 

Bài 7 trang 51 sgk hoá học 9

Ngâm một lá đồng trong trăng tròn ml dung dịch bạc tình nitrat tính đến khi đồng quan yếu tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, cọ nhẹ, làm cho khô và cân nặng thì thấy khối lượng lá đồng tăng lên 1,52 g. Hãy khẳng định nổng độ mol của dung dịch tệ bạc nitrat đã cần sử dụng (giả thiết toàn thể lượng bội nghĩa giải phóng bám hết vào lá đồng).