Giải SBT toán lớp 8 tập 1: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức đầy đủ hỗ trợ các em học viên củng cố kỹ năng và gọi rõ cách thức giải những dạng bài bác tập trong sách bài tập

Lời giải toán lớp 8 sách bài bác tập tập 1 bài xích 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức gồm các bài giải khớp ứng với bài học tập trong sách giúp cho chúng ta học sinh ôn tập và củng thay thêm các dạng bài bác tập, rèn luyện kĩ năng giải môn Toán:

Giải bài 26 trang 9 SBT Toán lớp 8 Tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. X2 – 9

b. 4x2 – 25

c. X6 – y6

Lời giải:

a. X2 – 9 = x2 – 32 = (x + 3)(x – 3)

b. 4x2 – 25 = (2x)2 – 52 = (2x + 5)(2x – 5)

c. X6 – y6 = (x3)2 – (y3)2 = (x3 + y3)(x3 – y3)

= (x + y)(x2 – xy + y)(x – y)(x2 + xy + y2)

Giải bài bác 27 SBT Toán lớp 8 trang 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a. 9x2 + 6xy + y2

b. 6x – 9 – x2

c. X2 + 4y2 + 4xy

Lời giải:

a. 9x2 + 6xy + y2 = (3x)2 + 2.(3x)y + y2 = (3x + y)2

b. 6x – 9 – x2 = - (x2 – 2.x.3 + 32) = - (x – 3)2

c. X2 + 4y2 + 4xy = x2 + 2.x.(2y) + (2y)2 = (x + 2y)2

Giải bài xích 28 SBT trang 9 Tập 1 Toán lớp 8

Phân tích thành nhân tử:

a. (x + y)2 – (x – y)2

b. (3x + 1)2 – (x + 1)2

c. X3 + y3 + z3 – 3xyz

Lời giải:

a. (x + y)2 – (x – y)2 = <(x + y) + (x – y)><(x + y) – (x – y)>

= (x + y + x – y)(x + y – x + y) = 2x.2y = 4xy

b. (3x + 1)2 – (x + 1)2 = <(3x + 1) + (x +1)><(3x + 1) – (x + 1)>

= (3x + 1 + x + 1)(3x + 1 – x – 1)

= (4x + 2).2x = 2( 2x + 1).2x

= 4x(2x + 1)

c. X3 + y3 + z3 – 3xyz = (x + y)3 – 3xy(x + y) + z3 – 3xyz

= < (x +y)3 + z3> - < 3xy.(x+ y) + 3xyz>

= <(x + y)3 + z3> – 3xy(x + y + z)

= (x + y + z)<(x + y)2 – (x + y)z + z2> – 3xy(x + y + z)

= (x + y + z)(x2 + 2xy + y2 – xz – yz + z2 – 3xy)

= (x + y + z)(x2 + y2 + z2 – xy – xz - yz)

Giải bài bác 29 SBT trang 9 Toán lớp 8 Tập 1

Tính nhanh:

a. 252 – 152

b. 872 + 732 – 272 - 132

Lời giải:

a. 252 – 152 = (25 + 15)(25 – 15) = 40.10 = 400

b. 872 + 732 – 272 - 132 = (872 – 132) + (732 – 272)

= (87 + 13)(87 – 13) + (73 + 27)(73 – 27)

= 100.74 + 100.46 = 100(74 + 46) = 100.120 = 12000

Giải bài 30 SBT Toán lớp 8 trang 9 Tập 1 

Tìm x biết :

a. X3 - 0,25x = 0

b. X2 - 10x = -25

Lời giải:

a. X3 – 0,25x = 0

⇔x(x2 - 0,25) = 0

⇔ x(x2 - 0,52) = 0

⇔ x(x + 0,5)(x – 0,5) = 0

+) x + 0,5 = 0 ⇔ x= - 0,5

+) x - 0,5 = 0 ⇔ x = 0,5

Vậy x= 0, x= - 0,5; x= 0,5

b. X2 - 10x = -25

⇔ x2 –10x + 25 = 0

⇔ x2 – 2.x.5 + 52 = 0

⇔ (x – 5)2 = 0

⇔ x – 5 = 0 ⇔ x = 5

Giải bài tập xẻ sung trang 9 SBT Toán lớp 8 Tập 1: 

1. Phân tích đa thức 4x2 − 9y2 thành nhân tử ta tất cả kết quả:

(A) (2x - 3y)2;

(B) (2x − 4,5y)(2x + 4,5y);

(C) (4x − 9y)(4x + 9y);

(D) (2x − 3y)(2x + 3y).

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 8 tập 1

Hãy chọn công dụng đúng.

Lời giải:

Chọn D.

Xem thêm: Trân Trọng Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Trân Trọng Lẫn Nhau

(2x − 3y)(2x + 3y)

2. Tìm kiếm x, biết:

a) 4x2 − 4x = −1

b) 8x3 + 12x2 + 6x + 1 = 0

Lời giải:

a) 4x2 − 4x = −1

4x2 − 4x + 1 = 0

(2x-1)2 = 0

2x – 1 = 0

x = 1/2

b) 8x3 + 12x2 + 6x + 1 = 0

(2x)3 + 3.(2x)2.1 + 3.(2x).12 + 13 = 0

(2x + 1)3 = 0

2x + 1 = 0

x = (-1)/2

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới trên đây để download hướng dẫn giải câu hỏi lớp 8 Sách bài tập trang 9 tập 1 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.