A. Axit

I. KHÁI NIỆM

– yếu tắc phân tử: có 1 hay các nguyên tử hiđro link với gốc axit (-Cl, =S, =SO4, -NO3,…)

– Phân tử axit gồm gồm một hay những nguyên tử hiđro links với gốc axit, những nguyên tử hiđro này hoàn toàn có thể thay nuốm bằng các nguyên tử kim loại.

Bạn đang xem: Hóa học 8 axit bazo muối

Ví dụ: HCl, H2S, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4.

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– bao gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro và nơi bắt đầu axit.

– phương pháp chung: HnA

Trong đó:

H: là nguyên tử hiđro.

A: là nơi bắt đầu axit.

III. PHÂN LOẠI

Axit chia thành 2 loại:

+ Axit không tồn tại oxi: HCl, H2S, HBr, HI, HF,…

+ Axit tất cả oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3,…

IV. TÊN GỌI

1) Axit không có oxi :

Tên axit :Axit + tên phi kim + hiđric.

VD :

HCl : Axit + clo + hiđric = Axit clohiđric

H2S : Axit + sunfu + hiđric = Axit sunfuhiđric (lưu huỳnh đem tên tiếng La tinh là sunfu)

* Đọc tên cội axit tương ứng với axit không tồn tại oxi: Tên gốc = thương hiệu phi kim + ua

Ví dụ: –Cl : clorua ; =S : sunfua

2) Axit có oxi:

Axit có oxi được chia thành 2 các loại là axit có khá nhiều oxi và axit có ít oxi

Phương pháp nhận biết axit có ít oxi với axit có không ít oxi:

Bước 1: Axit bao gồm oxi tất cả công thức tổng quát dạng HxAyOz => khẳng định x, y, z tương ứng

Bước 2: khẳng định giá trị: 

*

Bước 3: so sánh a với hóa trị cao nhất của thành phần A

+ ví như a = hóa trị tối đa của A thì axit đã cho là axit có không ít nguyên tử oxi

+ trường hợp a Ví dụ: Xét axit H2SO3

+ Ta có: x = 2; y = 1 và z = 3

+ Tính giá bán trị 

*

+ yếu tố phi kim là S bao gồm hóa trị tối đa là VI => a => A là axit có ít oxi

* phương pháp gọi tên

a) Axit có khá nhiều nguyên tử oxi: tên axit : Axit + tên phi kim + ic.

VD :

HNO3 : Axit nitric.

H2SO4 : Axit sunfuric.

+ Đọc tên nơi bắt đầu axit tương ứng với axit có không ít oxi: Tên gốc = tên phi kim + at

Ví du: –NO3 : nitrat ; =SO4 : sunfat ; ≡PO4 : photphat

b) Axit có ít nguyên tử oxi: thương hiệu axit : Axit + tên phi kim + ơ.

VD : – H2SO3 : Axit sunfurơ.

+ Đọc tên nơi bắt đầu axit tương xứng với axit tất cả ít oxi: Tên nơi bắt đầu = tên phi kim + it

* cần nhớ hóa trị của một vài gốc axit sau:

Gốc axit

Hóa trị

NO3

I

SO4

II

CO3

II

SO3

II

PO4

III

B. BAZƠ

I. KHÁI NIỆM

– Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay các nhóm hiđroxit (–OH)

– ví dụ : NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,…

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– thành phần phân tử: bao gồm một nguyên tử sắt kẽm kim loại và một hay các nhóm –OH.

Công thức chung: M(OH)n

Trong đó: M : là nguyên tử kim loại.

n : là số nhóm hiđroxit.

III. TÊN GỌI

Tên bazơ: tên KL (kèm theo hoá trị nếu như KL có tương đối nhiều hoá trị) + hiđroxit.

VD : NaOH : Natri hiđroxit.

Fe(OH)3 : sắt (III) hiđroxit.

IV. PHÂN LOẠI

Chia có tác dụng 2 loại:

* Bazơ rã trong nước : NaOH, KOH,…

* Bazơ không tan trong nước: Cu(OH)2, Mg(OH)2,…

C. MUỐI

I. KHÁI NIỆM

– Phân tử muối bột gồm có một hay những nguyên tử kim loại link với một hay những gốc axit.

– VD: NaCl, CuSO4, Na2CO3, CaCO3, NaNO3,…

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– yếu tắc phân tử: một hay những nguyên tử kim loại và một hay các gốc axit.

– bí quyết hóa học tập dạng: MxAy

Trong đó: – M : là nguyên tử kim loại.

A : là cội axit.

VD : Na2CO3 , NaHCO3

Gốc axit : =CO3 , – HCO3

III. CÁCH GỌI TÊN

Tên muối bột = thương hiệu KL (kèm theo hoá trị nếu như KL có rất nhiều hoá trị) + tên gốc axit

VD : – Na2SO4 : Natri sunfat

Na2SO3 : Natri sunfit

ZnCl2 : Kẽm clorua

IV. PHÂN LOẠI

Muối chia thành 2 loại:

* muối hạt trung hoà: Là muối nhưng mà gốc axit không có nguyên tử hiđro rất có thể thay thế bởi nguyên tử kim loại.

VD : CuSO4, Na2CO3, CaCO3, NaNO3,…

* muối hạt axit: Là muối bột mà trong các số đó gốc axit còn nguyên tử hiđro chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại.

VD: NaHCO3, NaHSO4, Ca(HCO3)2,…

V. TÍNH rã CỦA CHẤT

Để xét một chất có tan trong nước xuất xắc không, ta phải nhớ các để ý sau:

+ toàn bộ các muối bột nitrat (NO3) gần như tan.

Xem thêm: Get On Well With Là Gì Và Cấu Trúc Get On Well With Trong Tiếng Anh

+ muối hạt clorua (Cl) : phần lớn đều tung trừ AgCl ko tan và PbCl2 không nhiều tan

+ muối sunfat (SO4) phần nhiều đều chảy trừ CaSO4 với Ag2SO4 ít tan, BaSO4 cùng PbSO4 không tan.

+ muối cacbonat (CO3) hầu như đều ko tan trừ K2CO3, Na2CO3, Li2CO3(NH4)2CO3 tan

+ muối hạt sunfit (SO3) phần lớn đều không tan trừ K2SO3, Na2SO3, Li2SO3 (NH4)2SO3 tan

+ muối photphat (PO4) phần đông đều ko tan trừ K3PO4, Na3PO4, Li3PO4(NH4)3PO4 tan

+ các hiđroxit (OH) hầu như đều ko tan trừ KOH, NaOH, LiOH, Ba(OH)2 tan, Ca(OH)2 ít tan

– cần nhớ một vài hợp chất không lâu dài hoặc bị phân hủy trong nước: AgOH, Fe2(CO3)3, Al2(CO3)3, Fe2(SO3)3, Al2(SO3)3,…

Ví dụ: 2AgNO3 + 2NaOH → 2NaNO3 + Ag2O + H2O (ban đầu chế tạo thành AgOH, sau đó phân diệt thành Ag2OH2O)