Phương trình hóa học bộc lộ phản ứng hóa học. Vậy làm chũm nào nhằm lập phương trình chất hóa học một cách đúng mực nhất. Các cách thức hữu hiệu bên dưới đây để giúp đỡ các em giải quyết và xử lý các bài tập về lập phương trình hóa học từ cơ bạn dạng đến nâng caao một biện pháp dễ dàng.

Bạn đang xem: Phương trình hóa học lớp 8


 

LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Phương trình hóa học thể hiện phản ứng hóa học. Vậy làm cố kỉnh nào nhằm lập phương trình hóa học một cách đúng mực nhất. Các phương pháp hữu hiệu dưới đây để giúp các em giải quyết các bài bác tập về lập phương trình chất hóa học từ cơ bản đến nâng caao một bí quyết dễ dàng.

I. HƯỚNG GIẢI.

B1: Viết sơ đồ gia dụng phản ứng bên dưới dạng cách làm hóa học.

B2: Đặt hệ số làm thế nào cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở nhị vế bởi nhau.

B3: kết thúc phương trình.

Chú ý:

- Ở B2, hay sử dụng cách thức “Bội chung nhỏ dại nhất” để tại vị hệ số bởi cách:

Chọn nguyên tố gồm số nguyên tử ở hai vế chưa đều nhau và tất cả số nguyên tử những nhất (cũng có trường hợp chưa phải vậy).Tìm bội chung bé dại nhất của các chỉ số nguyên tử nguyên tố đó ở hai vế, lấy bội chung nhỏ nhất chia cho chỉ số thì ta tất cả hệ số.Trong quá trình cân bằng không được biến hóa các chỉ số nguyên tử trong các công thức hóa học.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP CÂN BẰNG CỤ THỂ

1. Cách thức “chẵn - lẻ”: thêm hệ số vào trước chất tất cả chỉ số lẻ để gia công chẵn số nguyên tử của yếu tố đó.

VD1: Cân bằng PTHH

Al + HCl → AlCl3 + H2­

- Ta chỉ việc thêm thông số 2 vào trước AlCl3 để cho số nguyên tử Cl chẵn. Lúc đó, vế phải tất cả 6 nguyên tử

Cl trong 2AlCl3, đề xuất vế trái thêm hệ số 6 trước HCl.

Al + 6HCl → 2AlCl3 + H2­

- Vế phải bao gồm 2 nguyên tử Al vào 2AlCl3, vế trái ta thêm thông số 2 trước Al.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + H2­

- Vế trái gồm 6 nguyên tử H vào 6HCl, nên vế đề xuất ta thêm thông số 3 trước H2.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3 H2

VD2:

KClO3 → KCl + O2

- Ta thấy số nguyên tử oxi vào O2 là số chẵn với trong KClO3 là số lẻ nên đặt hệ số 2 trước phương pháp KClO3.


2KClO3 → KCl + O2

- tiếp sau cân thông qua số nguyên tử K và Cl, đặt thông số 2 trước KCl.

2KClO3 → 2KCl + O2

- ở đầu cuối cân ngay số nguyên tử oxi nên được đặt hệ số 3 trước O2.

2KClO3 → 2KCl + 3O2

VD3:

Al + O2 → Al2O3

- Số nguyên tử oxi trong Al2O3 là số lẻ cần thêm thông số 2 vào trước nó.

Al + O2 → 2Al2O3

Khi đó, số nguyên tử Al vào 2Al2O3 là 4. Ta thêm hệ số 4 vào trước Al.

4 Al + O2 → 2Al2O3

- sau cùng cân bằng số nguyên tử oxi, vế đề xuất số nguyên tử oxi trong 2Al2O3 là 6, vế trái ta thêm thông số 3 trước O2.

4Al + 3O2 → 2Al2O3

2. Phương thức “đại số”: thường sử dụng cho những phương trình khó thăng bằng bắng phương thức trên (thông thường thực hiện cho hs giỏi).

B1: Đưa các hệ số thích hợp thức a, b, c, d, e, f, … lần lượt vào những công thức ở nhị vế của phương trình làm phản ứng.B2: cân bằng số nguyên tử ở cả hai vế của phương trình bằng một hệ phương trình chứa các ẩn: a, b, c, d, e, f, g….B3: Giải hệ phương trình vừa lập nhằm tìm những hệ số.B4: Đưa các hệ số vừa tra cứu vào phương trình bội phản ứng.

VD1: Cu + H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + H2O (1)

B1: aCu + bH2SO4 đặc, nóng → cCuSO4 + dSO2 + eH2OB2: tiếp sau lập hệ phương trình phụ thuộc mối quan hệ nam nữ về trọng lượng giữa các chất trước với sau bội phản ứng, (khối lượng nguyên tử của từng nguyên tố ở cả 2 vế phải bởi nhau).

Cu: a = c (1)

S: b = c + d (2)

H: 2b = 2e (3)

O: 4b = 4c + 2 chiều + e (4)

B3: Giải hệ phương trình bởi cách:

Từ pt (3), lựa chọn e = b = 1 (có thể chọn ngẫu nhiên hệ số khác).

Từ pt (2), (4) cùng (1) => c = a = d = ½ => c = a = d = 1; e = b =2 (tức là ta sẽ quy đồng mẫu số).

B4: Đưa các hệ số vừa tìm kiếm vào phương trình bội phản ứng, ta được phương trình hoàn chỉnh. Cu + 2H2SO4 đặc, nóng →CuSO4 + SO2 + 2H2O

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1

Cân bằng các PTHH sau :

1) MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl 2) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O 3) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O 4) FeO + HCl → FeCl2 + H2O 5) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + H2O 6) Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2 + NaNO37) p. + O2 → P2O5 8) N2 + O2 → NO 9) NO + O2 → NO210) NO2 + O2 + H2O → HNO311) SO2 + O2 → SO312) N2O5 + H2O → HNO313) Al2(SO4)3 + AgNO3 → Al(NO3)3 + Ag2SO414) Al2 (SO4)3 + NaOH → Al(OH)3 + Na2SO415) CaO + CO2 → CaCO316) CaO + H2O → Ca(OH)217) CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 18) mãng cầu + H3PO4 → Na2HPO4 + H219) mãng cầu + H3PO4 → Na3PO4 + H220) na + H3PO4 → NaH2PO4 + H221) C2H2 + O2 → CO2 + H2O 22) C4H10 + O2 → CO2 + H2O 23) C2H2 + Br2 → C2H2Br424) C6H5OH + mãng cầu → C6H5ONa + H225) CH3COOH+ Na2CO3 → CH3COONa + H2O + CO2


26) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 27) Ca(OH)2 + HBr → CaBr2 + H2O 28) Ca(OH)2 + HCl → CaCl2 + H2O 29) Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O 30) Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + NaOH 31) Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S 32) Na2S + HCl → NaCl + H2S 33) K3PO4 + Mg(OH)2 → KOH + Mg3 (PO4)234) Mg + HCl → MgCl2 + H2 35) sắt + H2SO4 → FeSO4 + H236) Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O 37) Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O 38) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O239) MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O 40) KNO3 → KNO2 + O241) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + HNO342) Ba(NO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaNO343) AlCl3 + NaOH → Al(OH)3 + NaCl 44) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O 45) KClO3 → KCl + O245) Fe(NO3)3 + KOH → Fe(OH)3 + KNO346) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2O + CO247) HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O  + CO248) Ba(OH)2 + HCl → BaCl2 + H2O 49) BaO + HBr → BaBr2 + H2O 50) fe + O2 → Fe3O4


Bài 2

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) na + O2 → Na2O b) P2O5 + H2O → H3PO4

c) HgO → Hg + O2 d) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Lập PTHH và cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong những phản ứng.

Bài 3

Cho sơ đồ dùng phản ứng

a) NH3 + O2 → NO + H2O

b) S + HNO3 → H2SO4 + NO

c) NO2 + O2 + H2O → HNO3

d) FeCl3 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + AgCl

e) NO2 + H2O → HNO3 + NO

f) Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3 → BaSO4 + Al(NO3)3

Hãy lập PTHH và cho biết thêm tỉ lệ số nguyên tử, phân tử những chất trong mỗi phản ứng.

Bài 4 (*)

Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau:

1) CnH2n + O2 → CO2 + H2O

 2) CnH2n + 2 + O2 → CO2 + H2O

3) CnH2n - 2 + O2 → CO2 + H2O

 4) CnH2n - 6 + O2 → CO2 + H2O

5) CnH2n + 2O + O2 → CO2 + H2O

6) CxHy + O2 → CO2 + H2O


7) CxHyOz + O2 → CO2 + H2O

8) CxHyOzNt + O2 → CO2 + H2O + N2

9) CHx + O2 → COy + H2O

10) FeClx + Cl2 → FeCl3

IV. LỜI GIẢI

Bài 1.

1) MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl 2) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O 3) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O 4) FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O 5) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + 3H2O 6) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO37) 4P + 5O2 → 2P2O5 8) N2 + O2 → 2NO 9) 2NO + O2 → 2NO210) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO311) 2SO2 + O2 → 2SO312) N2O5 + H2O → 2HNO313) Al2(SO4)3 + 6AgNO3 → 2Al(NO3)3 + 3Ag2SO414) Al2 (SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO415) CaO + CO2 → CaCO316) CaO + H2O → Ca(OH)217) CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 18) 2Na + H3PO4 → Na2HPO4 + H219) 6Na + 2H3PO4 → 2Na3PO4 + 3H220) 2Na + 2H3PO4 → 2NaH2PO4 + H221) 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O 22) 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O 23) C2H2 + 2Br2 → C2H2Br424) 2 C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H225) CH3COOH+ Na2CO3 → CH3COONa + H2O + CO2


26) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 27) Ca(OH)2 + 2HBr → CaBr2 + 2H2O 28) Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O 29) Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2 H2O 30) Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH 31) Na2S + H2SO4 → Na2SO4 + H2S 32) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S 33) 2K3PO4 + 3Mg(OH)2 → 6KOH + Mg3 (PO4)234) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 35) sắt + H2SO4 → FeSO4 + H236) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O 37) 2Al(OH)3 + 6HCl → 2AlCl3 + 6H2O 38) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O239) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O 40) 2KNO3 → 2KNO2 + O241) Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HNO342) Ba(NO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaNO343) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 44) 2Al(OH)3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + 4H2O 45) 2KClO3 → 2KCl + 3O245) Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KNO346) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2O + CO247) 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O  + CO248) Ba(OH)2 + HCl → BaCl2 + 2H2O 49) BaO + 2HBr → BaBr2 + H2O 50) 3Fe + 2O2 → Fe3O4


Bài 2.

a) 4Na + O2 → 2Na2O

Tỉ lệ: số nguyên tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2.

b) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Tỉ lệ: Số phân tử P2O5 : số phân tử H2O: số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2.

c) 2HgO → 2Hg + O2

Tỉ lệ: số phân tử HgO: số nguyên tử Hg: số phân tử O2 = 2 : 2 : 1.

Xem thêm: Cách Làm Bản Tường Trình Bài Thực Hành 5 Hóa Học 8 Bài Thực Hành 5

d) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Tỉ lệ: số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 3.

Bài 3

a) 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

Tỉ lệ: 4: 5: 4: 6

b) S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO

Tỉ lệ: 1: 2: 1: 2

 c) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

Tỉ lệ: 4: 1: 2: 4

d) FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3 AgCl

Tỉ lệ: 1: 3: 1: 3

e) 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

Tỉ lệ: 3: 1: 2: 1

f) 3Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4 + 2Al(NO3)3

Tỉ lệ: 3 : 1: 3: 2

Bài 4 (*)

*

 

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 8 - coi ngay